Эдийн засгийн онол хичээлийн сэдвийн шалгалт №1-ийн асуултууд

2010-03-15 21:55

Эдийн засгийн онол хичээлийн сэдвийн шалгалт №1-ийн асуултууд

Шалгагдах анги: ИЗИС-ийн Жэсан Чингис хаан сургуулийн Англи, Солонгос хэлний 153, 154-р бүлэг

1. Эдийн засгийн ухааны судлах зүйлс
2. Эдийн засгийн судалгааны аргууд
3. Микро эдийн засгийн судлах зүйл,  үндсэн асуудлууд
4. Эрэлт,  эрэлтийн хууль, эрэлтийн тоо хэмжээний өөрчлөлт
5. Эрэлтэд нөлөөлөх үнийн хүчин зүйл
6. Эрэлтэд нөлөөлөх үнийн бус хүчин зүйл
7. Нийлүүлэлт,  нийлүүлэлтийн хууль, нийлүүлэлтийн тоо хэмж