Эдийн засгийн онол хичээлийн сэдвийн шалгалт №1-ийн асуултууд

2010-03-15 21:55

Эдийн засгийн онол хичээлийн сэдвийн шалгалт №1-ийн асуултууд

Шалгагдах анги: ИЗИС-ийн Жэсан Чингис хаан сургуулийн Англи, Солонгос хэлний 153, 154-р бүлэг

1. Эдийн засгийн ухааны судлах зүйлс
2. Эдийн засгийн судалгааны аргууд
3. Микро эдийн засгийн судлах зүйл,  үндсэн асуудлууд
4. Эрэлт,  эрэлтийн хууль, эрэлтийн тоо хэмжээний өөрчлөлт
5. Эрэлтэд нөлөөлөх үнийн хүчин зүйл
6. Эрэлтэд нөлөөлөх үнийн бус хүчин зүйл
7. Нийлүүлэлт,  нийлүүлэлтийн хууль, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээний өөрчлөлт
8. Нийлүүлэлтэд нөлөөлөх үнийн хүчин зүйл
9. Нийлүүлэлтэд  нөлөөлөх үнийн бус хүчин зүйл
10. Эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр, үнэ
11. Илүүдэл ба хомсдол
12. Зах зээлийн тухай ойлголт зах зээлийн харилцаанд оролцогч субъектууд
13. Мэдрэмж, мэдрэмжийн шинж чанар
14. Хэрэглэгчийн оновчтой сонголт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл
15. Ханамжийн тухай ойлголт түүний хэмжих нь
16. Ханамжийг хамгийн их байлгах зарчим
17. Пүүсийн онолын үндсэн асуудал
18. Пүүсийн онолын судлах зүйл ач холбогдол
19. Ашиг, нийт орлого ахиуц орлого, дундаж орлогыг тооцох
20. Эдийн засгийн ашиг, түүнийг тооцох
21. Тооцооны ашиг түүнийг тооцох
22. Үйлдвэрлэлийн функц, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл
23. Үйлдвэрлэлийн зардал түүний ангилалт
24. Тогтмол зардал, хувьсах зардал,  нийт зардал, дундаж зардал, ахиуц зардлыг тооцох

Ашиглах материал: