Эдийн засгийн онол хичээлийн сэдвийн шалгалт №1-ийн асуултууд

2010-03-15 21:55

Эдийн засгийн онол хичээлийн сэдвийн шалгалт №1-ийн асуултууд

Шалгагдах анги: ИЗИС-ийн Жэсан Чингис хаан сургуулийн Англи, Солонгос хэлний 153, 154-р бүлэг

1. Эдийн засгийн ухааны судлах зүйлс
2. Эдийн засгийн судалгааны аргууд
3. Микро эдийн засгийн судлах зүйл,  үндсэн асуудлууд
4. Эрэлт,  эрэлтийн хууль, эрэлтийн тоо хэмжээний өөрчлөлт
5. Эрэлтэд нөлөөлөх үнийн хүчин зүйл
6. Эрэлтэд нөлөөлөх үнийн бус хүчин зүйл
7. Нийлүүлэлт,  нийлүүлэлтийн хууль, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээний өөрчлөлт
8. Нийлүүлэлтэд нөлөөлөх үнийн хүчин зүйл
9. Нийлүүлэлтэд  нөлөөлөх үнийн бус хүчин зүйл
10. Эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр, үнэ
11. Илүүдэл ба хомсдол
12. Зах зээлийн тухай ойлголт зах зээлийн харилцаанд оролцогч субъектууд
13. Мэдрэмж, мэдрэмжийн шинж чанар
14. Хэрэглэгчийн оновчтой сонголт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл
15. Ханамжийн тухай ойлголт түүний хэмжих нь
16. Ханамжийг хамгийн их байлгах зарчим
17. Пүүсийн онолын үндсэн асуудал
18. Пүүсийн онолын судлах зүйл ач холбогдол
19. Ашиг, нийт орлого ахиуц орлого, дундаж орлогыг тооцох
20. Эдийн засгийн ашиг, түүнийг тооцох
21. Тооцооны ашиг түүнийг тооцох
22. Үйлдвэрлэлийн функц, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл
23. Үйлдвэрлэлийн зардал түүний ангилалт
24. Тогтмол зардал, хувьсах зардал,  нийт зардал, дундаж зардал, ахиуц зардлыг тооцох

Ашиглах материал:
• Р.Оросоо, А.Бакей “Эдийн засгийн онол” УБ 2002, 2005 он
• Б.Отгонтөгс Б.Алтанцэцэг “Эдийн засгийн онол ”
• “Экономикс” УБ-Эрдэм-Оюу ДС 2006 он
• “Хөтөч” микро макро дасгал бодлого тест УБ 2002 он

Нэмэлт ашиглах ном:
• “Микро макро дасгал бодлого” СЭЗДС, 1999 он
• “Эдийн засгийн онол ” дасгал бодлого МУИС, УБ 2004 он
• “Эдийн засгийн онол ” бодлого дасгал ХААИС УБ 2006 он
 

Ангилал : Сэдвийн шалгалтын асуултууд | Нийтэлсэн : Энхтуяа | Уншсан (1037) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг